PRZYZAKŁADOWE CENTRUM ZABAWY OPŁATA- CENNIK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brodowiak   
wtorek, 30 sierpnia 2011 05:59

logo_chsd_gotowe  PRZYZAKŁADOWE CENTRUM ZABAWY
                                         

                                       REGULAMIN, WYPRAWKA, OPŁATA- CENNIK

Opłata w PCZ

PCZ czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.30

Do PCZ przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat

Czesne (opłata miesięczne) do 8 godzin  - (ok. 15 min na odebranie dziecka z PCZ)        350,00 zł

Każda dodatkowa godzina powyżej 8 godz. dodatkowo płatna 6,00 zł

Opłata stała miesięczna (czesne) - płatne za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, Czesne opłacane jest z góry przelewem na konto  do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

  Od 6 dnia nieobecności dziecka/ 5,00 zł za każdy dzień kwota czesnego zostanie obniżona.

 

Do czesnego należy doliczyć opłatę za wyżywienie

 

3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) – 4,00 zł za dzień rob.

Stawka żywieniowa w wysokości 4 PLN za dzień.

W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka, jednakże po zgłoszeniu na dzień wcześniej w ramach godzin pracy placówki przez rodzica bądź opiekuna.

Koszt ubezpieczenia jednorazowo pokrywają opiekunowie dziecka

Wpłata  - na artykuły higieniczne i inne niezbędne płatne po w dwóch ratach po 30,00 zł.

Wpłaty pokrywają koszty: 2 wychowawców, mediów i podstawowych materiałów higienicznych i środków czystości.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne bezkosztowo poprowadzi: obsługę finansową i merytoryczną zadania, przygotowanie posiłków, opiekę dodatkowych opiekunek, sprzątaczki.

Dokładny Regulamin zostanie opracowany do 02. 09. 2011r. i ukaże się na stronie internetowej PCZ po zakończeniu Projektu.

Opłaty dla dzieci naszych pracowników

Czesne (opłata miesięczne)       -   250,00 zł 
Do czesnego należy doliczyć opłatę za wyżywienie

3 posiłki – 4,00 zł

 

Numer konta

71 84500005 0070 0701 0823 0027 

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu

71 84500005 0070 0701 0823 0027

Nazwa

CHRZESCIJANSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE w Kluczach

 

Wpłaty z dopiskiem PCZ oraz imię i nazwisko dziecka.

Koszt za październik 350,00 zł + wyżywienie 4 zł x 21 dni = 84 zł  Razem 434,00 zł


PRZYZAKŁADOWE CENTRUM ZABAWY - REGULAMIN

 

 

§ 1

 

1.   Organem prowadzącym jest :  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

 

Adres: 32-310 Klucze  ul. Bolesławska 23

Reprezentowanym przez:

 Daniela Wołkiewicza – Prezesa

Beatę Szczygieł – Wiceprezesa

2.  Przyzakładowe Centrum Zabawy  zwane dalej PCZ  podlega bezpośrednio Zarządowi Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego.

2.   PCZ działa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 maja 2009 w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

§ 2

 

CELE  I ZADANIA PCZ

1. Rozwijanie warunków sprzyjających efektywnemu i elastycznemu łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych pracowników „Domu Nadziei” w Łazach, upowszechnianie tych rozwiązań wśród osób wychowujących dzieci w wieku 1- 5 lat.

2. Wyrównywanie szans zawodowo-rodzicielskich pracowników Stowarzyszenia poprzez organizację zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla ich dzieci.

3. Pogłębianie wiedzy nt. rozwoju własnego dziecka

 

Aby dziecko mogło  się rozwijać, jego aktualne potrzeby edukacyjne muszą być zaspokojone w optymalnym stopniu poprzez wzmocnienie:

- poczucia bezpieczeństwa

-  poczucia własnej wartości

-  poczucia, że życie ma sens

-  zrozumienia doświadczeń

-  autorytetu i jasnych sensownych granic

-  dobrych wzorców osobowych

 

§ 3

 

PARTNERZY FORMALNI I NIEFORMALNI

1.      Partnerem nieformalnym PCZ jest  Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w   Warszawie.

§ 4

 

SPOSÓB ORGANIZACJI ZAJĘĆ W PCZ

1.      Przyzakładowe Centrum Zabawy czynne  jest w dni robocze  w godzinach od 6.30 – 16.30.

( istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy do 17.30 po uprzednim zgłoszeniu)

2.      PCZ świadczy usługi odpłatnie:

- opłata stała miesięczna- czesne do 8 godzin (+ 15 min. na odbiór dziecka) 350 zł.

- każda dodatkowa godzina powyżej 8 godzin dodatkowo płatna 6 zł.

- wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) 4zł dziennie

- ubezpieczenie dziecka (płatne raz na rok)

- wpłata na artykuły higieniczne i inne niezbędne środki płatne w dwóch ratach po 30 zł.

- dla pracowników CHSD czesne do 8 godzin za PCZ wynosi 250zł + ceny posiłków

3.      Opłata stała miesięczna (czesne)- płatne jest za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Czesne opłacane jest z góry przelewem na konto do piątego dnia każdego miesiąca.

4.       Od szóstego dnia zgłoszonej nieobecności dziecka w PCZ odliczane będzie 5 zł za każdy dzień nb.

5.      W przypadku nieobecności dziecka PCZ zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nb. dziecka, jednakże po zgłoszeniu na dzień wcześniej w ramach godzin pracy placówki przez rodzica/ opiekuna.

6.      W grupie przebywa maksymalnie 15 dzieci.

7.      Godziny posiłków:

- śniadanie godz. 8.30-9.00

- obiad       godz. 12.00-12.30

- podwieczorek   14.00-14.30

8.      Posiłki są przygotowywane w aneksach kuchennych „Domu Nadziei” zgodnie z przyjętymi procedurami zatwierdzonymi przez SANEPID

9.      Grupa posiada 2 wychowawców  i 2 asystentów.

10.  Personalnie opieka nad grupą może ulegać zmianom zgodnie z planem dyżurów, w celu zapewnienia  standardu jakości opieki nad dzieckiem.

11.  Wychowawcy są odpowiedzialni za organizację zajęć opiekuńczo -wychowawczo edukacyjnych.

12.  Asystenci wspierają wychowawcę w organizacji tego procesu.

13.  Do PCZ dzieci przyprowadzają bądź odprowadzają rodzice lub wskazani w Karcie przyjęcia do PCZ opiekunowie

14.  PCZ jest czynne przez cały rok z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt  oraz dni wolnych Ustawowo.

15.  Pracownicy PCZ w sprawach doraźnych korzystać będą ze wsparcia w zakresie zdrowotnym z usług pielęgniarki zatrudnionej  na etacie w ChSD Dom Nadziei Łazy

16.  Cały zatrudniony personel jest odpowiedzialny za czynności porządkowe, przestrzeganie zasad BHP i p.poż.

17.  Pomieszczenia przeznaczone na PCZ posiadają pozytywną opinię Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

 

 

§ 5

 

 

KADRA

 

1.     Nadzór merytoryczny i finansowy sprawuje wiceprezes ChSD

2.     Za prawidłowość rozliczeń czesnego, posiłków i innych związanych z działaniem PCZ  odpowiada specjalista finansowy.

Personel merytoryczny:

1.   Wychowawcy -  wykształcenie wyższe, kierunek wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, wczesnodziecięca, nauczanie zintegrowane lub inne zgodne z wytycznymi prawa oświatowego.

2.   Asystentki wychowawców- osoby nabywające kwalifikacje opiekunka dziecięca w Centrum Integracji Społecznej w Łazach.

II  Kadra zatrudniona w PCZ jest zatrudniona na zasadach określonych w Procedurach Rekrutacji  Pracowników , zgodnych ze Statutem CHSD oraz Kodeksem Pracy.

 

§ 6

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH

 

Wychowawca -  ma obowiązek w swojej działalności wychowawczej, dydaktycznej                       i opiekuńczej kierowania się dobrem dziecka troską o jego zdrowie, a także szanowania godności osobistej wychowanków,

2)   wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego

      potencjału i możliwości rozwojowych, kształci i rozwija otwartość dziecka wobec życia,

3)  Stwarzania w placówce dobrej atmosfery pracy i wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka

a)  wykonywanie poleceń Kierownika wynikających z organizacji pracy w placówce.

4)  prowadzić dokumentację pedagogiczną dotyczącą PCZ

 

5)  otaczania  indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie

      kontaktu z ich rodzicami w celu:

 

a) poznania warunków rodzinnych i materialnych dziecka oraz poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

b) ustalenia jednolitego frontu oddziaływań na wychowanie dziecka,

c) zainteresowania dzieckiem i jego potrzebami,

d) włączenia rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu PCZ.

6) W szczególności wychowawca odpowiedzialny jest za:

a) przygotowanie planów pracy z grupą (miesięcznych) w oparciu o program

wychowania i edukacji w PCZ oraz modyfikowanie planów pracy w zależności

od zainteresowań lub ewentualnych trudności,

b) przygotowanie zajęć z grupą przy włączeniu w jej pracę dzieci niepełnosprawnych,

c) opracowanie (razem ze specjalistami) indywidualnych programów rozwoju i planów

kompensacji zaburzeń dla dzieci z trudnościami i dzieci niepełnosprawnych oraz

realizowanie tych programów,

d) prowadzenie systematycznej analizy wykonania zaplanowanej pracy w obrębie

zespołu terapeutycznego prowadzącego grupę, na zebraniach odbywających się raz w

miesiącu,

e) opracowanie na końcu roku szkolnego opisów funkcjonowania każdego

dziecka  uwzględniając jego osiągnięcia, trudności, zalecenia do pracy w następnym roku (w tym również wskazówki dla rodziców).

7) Ponadto wychowawca zobowiązany jest do:

a) kierowania się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie postępów dzieci oraz

sprawiedliwym ich traktowaniem

b) do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych i wychowawczych.

9)  Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

     Konsultanta merytorycznego, Kierownikaa, Trenerów,  zespołu samokształceniowego,      a także     ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek

10) Bierze udział w szkoleniach proponowanych w ramach współpracy przez Fundację   Komeńskiego, doskonali swój warsztat pracy wzbogacając go o nowe metody i formy pracy.

11) aktywnie uczestniczy w zespole projektowym na rzecz pozyskiwania środków na dalszą działalność PCZ.

Asystent  wychowawcy ma obowiązek:

1.      Wspierania procesu edukacyjno- wychowawczego

2.      Organizowania działań opiekuńczo- pielęgnacyjnych

3.      Systematycznego poszerzania wiedzy nt. tych działań w zespole samokształceniowym i poza nim

4.      Poszerzanie własnych kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach proponowanych przez PCZ

5.      Czynny udział w zajęciach  zabawowych z dziećmi i innych związanych z higieną, bezpieczeństwem i pielęgnacją

6.      Systematyczne gromadzenie informacji nt. dziecka w zeszycie obserwacji i innej dokumentacji

7.      Utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami i informowanie ich na bieżąco o wszelkich zmianach zauważonych u dziecka

8.      Doskonalenie relacji wewnątrz zespołowych  w celu usprawnienia pracy, zapewnienia dziecku wszechstronnych warunków rozwoju.

§ 7

 

ZASADY PRZYJĘCIA DO PCZ

 

1.       Do PCZ może być przyjęte każde dziecko w wieku od  1 roku do 5 lat,  którego rodzic/ prawny opiekun:

a)     Wyrazi chęć uczestnictwa i wypełni kartę uczestnictwa dziecka w zajęciach

b)     Uiści czesne oraz inne wymagane opłaty

c)     O przyjęciu do PCZ decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie uzupełnionych dokumentów

2)   W przypadku większej ilości chętnych będzie utworzona lista rezerwowa

                                     

3)   Skreślenie z listy dziecka nastąpić może w przypadku:

a)   rezygnacji rodzica

b)   nieuiszczania opłat

c)  ukończenia przez dziecko 5 lat

d)   innych przyczyn  nieprzewidzianych

§ 8

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI  I  ŚRODOWISKIEM

 

1.     Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka.

2.     W okresie adaptacji rodzice jako jedyne osoby związane z dzieckiem są odpowiedzialni za stopniowe i zgodne z potrzebami dziecka przyzwyczajanie go do separacji oraz samodzielnego życia w grupie społecznej.

3.     Aktywność rodziców zwiększa szanse na to, że ewentualne zaburzenia rozwojowe dzieci będą niwelowane we wczesnym etapie.

4.     Obserwacja rozwoju swojego dziecka poprzez stały kontakt z wychowawcą       i asystentem, wykorzystanie materiałów nagraniowych

5.     Rozwój  umiejętności wychowawczych opiekunów poprzez czynne zajęcia proponowane przez wychowawców

6.     Inicjowanie działań na rzecz rozwoju dziecka w  PCZ

7.     Propagowanie idei tworzenia Przyzakładowych Centrów Zabawy wśród innych Pracodawców

 

§ 9

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

1.      Powyższe zapisy obowiązują od dnia rozpoczęcia merytorycznej pracy PCZ.

PRZYZAKŁADOWE CENTRUM  ZABAWY - WYPRAWKA

PRZYZAKŁADOWE CENTRUM ZABAWY CZYNNE JEST OD 05.09.2011r.

Wyprawka dla dziecka:

- obuwie zamienne;

- ubrania na zmianę (bielizna, koszulka, spodnie/getry itp.)

- pelerynka przeciwdeszczowa;

-kalosze;

-pampersy (jeśli dziecko używa);

-kocyk, poduszka


Zmieniony: piątek, 07 października 2011 07:23