Dokumenty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brodowiak   
środa, 07 marca 2012 10:46

Regulamin

PRZYZAKŁADOWE CENTRUM ZABAWY


§ 1

1.   Organem prowadzącym jest :  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Adres: 32-310 Klucze  ul. Bolesławska 23
Reprezentowanym przez:

 Daniela Wołkiewicza – Prezesa
Beatę Szczygieł – Wiceprezesa

2.  Przyzakładowe Centrum Zabawy  zwane dalej PCZ  podlega bezpośrednio Zarządowi Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego.


3.   PCZ działa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 maja 2009 w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.


§ 2

CELE  I ZADANIA PCZ

1. Rozwijanie warunków sprzyjających efektywnemu i elastycznemu łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych pracowników „Domu Nadziei” w Łazach, upowszechnianie tych rozwiązań wśród osób wychowujących dzieci w wieku 1- 5 lat.


2. Wyrównywanie szans zawodowo-rodzicielskich pracowników Stowarzyszenia poprzez organizację zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla ich dzieci.


3. Pogłębianie wiedzy nt. rozwoju własnego dziecka

Aby dziecko mogło  się rozwijać, jego aktualne potrzeby edukacyjne muszą być zaspokojone w optymalnym stopniu poprzez wzmocnienie:
- poczucia bezpieczeństwa
-  poczucia własnej wartości
-  poczucia, że życie ma sens
-  zrozumienia doświadczeń
-  autorytetu i jasnych sensownych granic
-  dobrych wzorców osobowych

§ 3

PARTNERZY FORMALNI I NIEFORMALNI


1.    Partnerem nieformalnym PCZ jest  Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie.

§ 4

SPOSÓB ORGANIZACJI ZAJĘĆ W PCZ

1.    Przyzakładowe Centrum Zabawy czynne  jest w dni robocze  w godzinach od 6.30 – 16.30. ( istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy do 17.30 po uprzednim zgłoszeniu). W okresie zimowym PCZ czynne jest do godz. 16.00


2.    PCZ świadczy usługi odpłatnie:

- opłata stała miesięczna- czesne do 8 godzin (+ 15 min. na odbiór dziecka) 350 zł.
- każda dodatkowa godzina powyżej 8 godzin dodatkowo płatna 6 zł.
- wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) 4zł dziennie
- ubezpieczenie dziecka (płatne raz na rok)
- wpłata na artykuły higieniczne i inne niezbędne środki płatne w dwóch ratach po 30    zł.
- dla pracowników CHSD czesne do 8 godzin za PCZ wynosi 250zł + ceny posiłków
- opłata czesnego jest stała (nawet w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka)


3.    Opłata stała miesięczna (czesne)- płatne jest za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Czesne opłacane jest z góry przelewem na konto do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

4.     Od szóstego dnia zgłoszonej nieobecności dziecka w PCZ odliczane będzie 5 zł za każdy dzień nb.

5.    W przypadku nieobecności dziecka PCZ zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nb. dziecka, jednakże po zgłoszeniu na dzień wcześniej w ramach godzin pracy placówki przez rodzica/ opiekuna.

6.    W grupie przebywa maksymalnie 15 dzieci.

7.    Godziny posiłków:

- śniadanie godz. 8.30-9.00
- obiad       godz. 12.00-12.30
- podwieczorek   14.00-14.30


8.    Posiłki są przygotowywane w aneksach kuchennych „Domu Nadziei” zgodnie             z przyjętymi procedurami zatwierdzonymi przez SANEPID

9.    Grupa posiada 2 wychowawców  i 2 asystentów.

10.    Personalnie opieka nad grupą może ulegać zmianom zgodnie z planem dyżurów,  w celu zapewnienia  standardu jakości opieki nad dzieckiem.


11.    Wychowawcy są odpowiedzialni za organizację zajęć opiekuńczo -wychowawczo-edukacyjnych.

12.    Asystenci wspierają wychowawcę w organizacji tego procesu.

13.    Do PCZ dzieci przyprowadzają bądź odprowadzają rodzice lub wskazani w Karcie przyjęcia do PCZ opiekunowie

14.    PCZ jest czynne przez cały rok z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt  oraz dni wolnych Ustawowo.


15.    Pracownicy PCZ w sprawach doraźnych korzystać będą ze wsparcia w zakresie zdrowotnym z usług pielęgniarki zatrudnionej  na etacie w ChSD Dom Nadziei Łazy

16.    Cały zatrudniony personel jest odpowiedzialny za czynności porządkowe, przestrzeganie zasad BHP i p.poż.

17.    Pomieszczenia przeznaczone na PCZ posiadają pozytywną opinię Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


§ 5


KADRA

1.    Nadzór merytoryczny i finansowy sprawuje wiceprezes ChSD
2.    Za prawidłowość rozliczeń czesnego, posiłków i innych związanych  z działaniem PCZ  odpowiada specjalista finansowy.

Personel merytoryczny:

1.   Wychowawcy -  wykształcenie wyższe, kierunek wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, wczesnodziecięca, nauczanie zintegrowane lub inne zgodne z wytycznymi prawa oświatowego.

2.   Asystentki wychowawców- osoby nabywające kwalifikacje opiekunka dziecięca w Centrum Integracji Społecznej w Łazach.


II  Kadra zatrudniona w PCZ jest zatrudniona na zasadach określonych w Procedurach Rekrutacji  Pracowników , zgodnych ze Statutem CHSD oraz Kodeksem Pracy.

§ 6

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH

Wychowawca -  ma obowiązek w swojej działalności wychowawczej, dydaktycznej                       i opiekuńczej kierowania się dobrem dziecka troską o jego zdrowie, a także szanowania godności osobistej wychowanków,

2)   wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego
      potencjału i możliwości rozwojowych, kształci i rozwija otwartość dziecka wobec życia,

3)  Stwarzania w placówce dobrej atmosfery pracy i wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka
a)  wykonywanie poleceń Kierownika wynikających z organizacji pracy w placówce.

4)  prowadzić dokumentację pedagogiczną dotyczącą PCZ

5)  otaczania  indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie
      kontaktu z ich rodzicami w celu:

a) poznania warunków rodzinnych i materialnych dziecka oraz poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

b) ustalenia jednolitego frontu oddziaływań na wychowanie dziecka,

c) zainteresowania dzieckiem i jego potrzebami,

d) włączenia rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu PCZ.

6) W szczególności wychowawca odpowiedzialny jest za:

a) przygotowanie planów pracy z grupą (miesięcznych) w oparciu o program
wychowania i edukacji w PCZ oraz modyfikowanie planów pracy w zależności
od zainteresowań lub ewentualnych trudności,

b) przygotowanie zajęć z grupą przy włączeniu w jej pracę dzieci niepełnosprawnych,

c) opracowanie (razem ze specjalistami) indywidualnych programów rozwoju i planów
kompensacji zaburzeń dla dzieci z trudnościami i dzieci niepełnosprawnych oraz
realizowanie tych programów,

d) prowadzenie systematycznej analizy wykonania zaplanowanej pracy w obrębie
zespołu terapeutycznego prowadzącego grupę, na zebraniach odbywających się raz w
miesiącu,

e) opracowanie na końcu roku szkolnego opisów funkcjonowania każdego
dziecka  uwzględniając jego osiągnięcia, trudności, zalecenia do pracy w następnym roku (w tym również wskazówki dla rodziców).

7) Ponadto wychowawca zobowiązany jest do:
a) kierowania się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie postępów dzieci oraz
sprawiedliwym ich traktowaniem

b) do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych i wychowawczych.

9)  Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
     Konsultanta merytorycznego, Kierownikaa, Trenerów,  zespołu samokształceniowego,      a także     ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek

10) Bierze udział w szkoleniach proponowanych w ramach współpracy przez Fundację   Komeńskiego, doskonali swój warsztat pracy wzbogacając go o nowe metody i formy pracy.

11) aktywnie uczestniczy w zespole projektowym na rzecz pozyskiwania środków na dalszą działalność PCZ.


Asystent  wychowawcy ma obowiązek:

1.    Wspierania procesu edukacyjno- wychowawczego

2.    Organizowania działań opiekuńczo- pielęgnacyjnych


3.    Systematycznego poszerzania wiedzy nt. tych działań w zespole samokształceniowym i poza nim

4.    Poszerzanie własnych kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach proponowanych przez PCZ


5.    Czynny udział w zajęciach  zabawowych z dziećmi i innych związanych z higieną, bezpieczeństwem i pielęgnacją

6.    Systematyczne gromadzenie informacji nt. dziecka w zeszycie obserwacji i innej dokumentacji

7.    Utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami i informowanie ich na bieżąco o wszelkich zmianach zauważonych u dziecka


8.    Doskonalenie relacji wewnątrz zespołowych  w celu usprawnienia pracy, zapewnienia dziecku wszechstronnych warunków rozwoju.


§ 7


ZASADY PRZYJĘCIA DO PCZ

1.     Do PCZ może być przyjęte każde dziecko w wieku od  1 roku do 5 lat,  którego rodzic/ prawny opiekun:

a)    Wyrazi chęć uczestnictwa i wypełni kartę uczestnictwa dziecka w zajęciach
b)    Uiści czesne oraz inne wymagane opłaty
c)    O przyjęciu do PCZ decyduje kolejność zgłoszeń i złożenie uzupełnionych dokumentów


2)   W przypadku większej ilości chętnych będzie utworzona lista rezerwowa
   
3)   Skreślenie z listy dziecka nastąpić może w przypadku:

a)      rezygnacji rodzica

b)      nieuiszczania opłat

c)    ukończenia przez dziecko 5 lat

d)      innych przyczyn  nieprzewidzianych


§ 8

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI  I  ŚRODOWISKIEM

1.    Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka.


2.    W okresie adaptacji rodzice jako jedyne osoby związane z dzieckiem są odpowiedzialni za stopniowe i zgodne z potrzebami dziecka przyzwyczajanie go do separacji oraz samodzielnego życia w grupie społecznej.

3.    Aktywność rodziców zwiększa szanse na to, że ewentualne zaburzenia rozwojowe dzieci będą niwelowane we wczesnym etapie.


4.    Obserwacja rozwoju swojego dziecka poprzez stały kontakt z wychowawcą       i asystentem, wykorzystanie materiałów nagraniowych

5.    Rozwój  umiejętności wychowawczych opiekunów poprzez czynne zajęcia proponowane przez wychowawców

6.    Inicjowanie działań na rzecz rozwoju dziecka w  PCZ

7.    Propagowanie idei tworzenia Przyzakładowych Centrów Zabawy wśród innych Pracodawców


§ 9

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.    Powyższe zapisy obowiązują od dnia rozpoczęcia merytorycznej pracy PCZ.

STATUT
punktu żłobkowo- przedszkolnego
PRZYZAKŁADOWE CENTRUM ZABAWY
w Łazach


ROZDZIAŁ I
PODSTAWA PRAWNA
§ 1
Punkt żłobkowo-przedszkolny Przyzakładowe Centrum Zabawy, zwane dalej PCZ, działa zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
2. Rozporządzeniem MEN z dnia 27 maja 2009 w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
3. regulaminem PCZ i niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2
1. PCZ działa  i podlega bezpośrednio Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu (ChSD) z główną siedzibą w Kluczach,
2. Siedziba PCZ mieści się w budynku ChSD w Łazach, przy ul. Brzozowej 19,
§ 3
Bezpośredni nadzór nad działalnością PCZ sprawuje Wiceprezes ChSD. Nadzór ten obejmuje w szczególności: warunki i jakość świadczonych usług, realizację zadań statutowych.
§ 4
Nad prawidłowością gospodarowania mieniem i gospodarką finansową odpowiada specjalista finansowy.
§ 5
Obszarem działalności PCZ jest gmina miejsko-wiejska Łazy/ powiat zawierciański.
§ 6
PCZ używa pieczęci podłużnych z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.


ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA PCZ
§ 7
Celem jest:
1. Rozwijanie warunków sprzyjających efektywnemu i elastycznemu łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych pracowników „Domu Nadziei” w Łazach, upowszechnianie tych rozwiązań wśród osób wychowujących dzieci w wieku 1- 5 lat.
2. Wyrównywanie szans zawodowo-rodzicielskich pracowników Stowarzyszenia poprzez organizację zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla ich dzieci.
3. Pogłębianie wiedzy nt. rozwoju własnego dziecka.

§ 8
1. PCZ w ramach opieki sprawowanej nad dziećmi realizuje następujące zadania:
1) zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do jego indywidualnych potrzeb oraz wykorzystuje elementy edukacji w zajęciach zabawowych,
2) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka,
3)prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne umożliwiające rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do jego wieku,
4) współpracuje z rodziną dziecka i wspomaga ją w wychowaniu dziecka,
5)zapewnia dzieciom w czasie ich pobytu w PCZ odpowiednie do wieku dziecka wyżywienie,
6) organizuje zajęcia ruchowe dla dzieci na świeżym powietrzu,
7)wspomaga indywidualny rozwój dziecka, a szczególnie rozwój dziecka niepełnosprawnego, uwzględniając rodzaj jego niepełnosprawności oraz wspierając rodzinę w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.
2. Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w PCZ oraz w trakcie zajęć poza obiektem sprawują wychowawcy i opiekunki. Dzieci w PCZ w miarę potrzeb objęte są również opieką pielęgniarki.
3. Każde dziecko korzystające z opieki w PCZ powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców dziecka (opiekuna prawnego) lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez rodziców.
4. Wychowawcy i opiekunowie PCZ mają prawo nie wydać dziecka osobie nieuprawnionej, agresywnej, w stanie nietrzeźwym.


ROZDZIAŁ IV
OGRANIZACJA WEWNĘTRZNA PCZ
§ 9
1.Do Dyspozycji PCZ należy sala zajęć, sala gimnastyczna, szatnia, toaleta oraz integracyjny plac zabaw.
§ 10
1.PCZ funkcjonuje przez cały rok wyłączając soboty, niedziele, święta i dni wolne Ustawowo.
§ 11
1. PCZ może przyjąć max 15  dzieci w wieku 1-5lat.
2. O przyjęciu do PCZ decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata czesnego. Przez cały okres funkcjonowania PCZ istnieje lista rezerwowa dla chętnych dzieci. Po zwolnieniu się miejsca w PCZ dostaje się pierwsza osoba z listy rezerwowej.
§ 12
1. PCZ świadczy usługi odpłatne.
2. Czesne obejmuje miesięczny pobyt dziecka w PCZ oraz cenę posiłków.
3. W cenę posiłków wlicza się 3 posiłki dziennie- śniadanie, obiad, podwieczorek.
4. Dziecko może przebywać w PCZ 8 godzin (+15min. na przebranie się). Każda dodatkowa godzina jest dodatkowo płatna.
5. Dodatkowo płatne ubezpieczenie dziecka.
6. Opłaty za pobyt dziecka w PCZ opiekunowie opłacają z góry do każdego 10 dnia miesiąca przelewem na konto.
7.W razie dłuższej nieobecności dziecka w PCZ   rodzic zobowiązany jest zgłosić nb. w PCZ.
8.  Od szóstego dnia zgłoszonej nieobecności dziecka w PCZ odliczane będzie 5 zł za każdy dzień nb.
9. W przypadku  zagłoszonej nieobecności dziecka PCZ zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nb. dziecka
10. W razie miesięcznej nieobecności dziecka w PCZ, opiekun za ten miesiąc uiszcza wpłatę równą czesne.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA ZAJĘC W PCZ

§ 13
1.Za proces edukacyjny dzieci w PCZ odpowiadają wychowawcy.
2.Wychowawcy sporządzają miesięczne plany pracy, które podlegają nadzorowi Wiceprezesa.
3. Praca opiekuńczo-edukacyjno- wychowawcza prowadzona jest i dostosowana do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.
4. Organizację pracy PCZ określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad zdrowia, higieny pracy oraz potrzeb dzieci.
5.Bezpośredni nadzór nad dzieckiem w PCZ sprawują wychowawcy przy pomocy asystentek i w miarę potrzeb pielęgniarki..
6. Szczegółowy zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników określa Wiceprezes ChSD.

ROZDZIAŁ VI
PARTNERZY
§ 14
1. Partnerem nieformalnym PCZ jest  Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w   Warszawie.


ROZDZIAŁ VII
RODZICE
§ 15
1.Rodzice i prawni opiekunowie dziecka mają prawo do :
1) Przebywania z dzieckiem w PCZ w okresie adaptacji dziecka.
2) Pozyskiwania bieżących informacji nt psychofizycznego rozwoju dziecka.
3) Wglądu do miesięcznego planu pracy w PCZ.
4) Utworzenia Rady Rodziców.
5) Wglądu do materiałów nagraniowych i kart obserwacji prowadzonych w PCZ.
6) Indywidualnych spotkań z Wiceprezesem.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. Wiceprezes ChSD ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
2. Statut jest zgodny  z regulaminem PCZ.
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zmieniony: piątek, 18 stycznia 2013 10:56