O PROJEKCIE PDF Drukuj Email

Od października bieżącego roku Centrum Integracji Społecznej w Łazach rozszerzyło swoją działalność. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zdobyło na ten cel ponad milion złotych. Dzięki tym funduszom przygotujemy do aktywnego życia zawodowego i społecznego 50 mieszkańców z terenu gminy Łazy. To osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Dofinansowanie jakie zdobyło Stowarzyszenie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łazach.

Uczestnikom oferujemy nabycie umiejętność zawodowych, możliwość przekwalifikowania oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zajęciach teoretyczno praktycznych. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w 5 pracowniach: ogólnobudowlanej, wykończenia wnętrz, ogrodniczo porządkowej, krawieckiej oraz opiekuna osób starszych.

CIS zapewni również uczestnikom poradnictwo indywidualne: socjalne, psychologiczne, prawne oraz warsztaty zadaniowe. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Osoby zdobywające nowe kwalifikacje w CIS, podczas udziału w projekcie będą otrzymywać będą świadczenie integracyjne, wypłacane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota ta ma wynosić sto procent zasiłku dla bezrobotnych. Każdy uczestnik uzyska także możliwość zdania egzaminu końcowego oraz certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Jeśli chcesz zostać naszym uczestnikiem powinieneś:

? Złożyć Wniosek wyrażający chęć uczestnictwa, w Biurze Projektu

? Dostarczyć skierowanie do uczestnictwa z Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy lub innych instytucji wspierających

Biuro projektu:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Brzozowa
19; 42- 450 Łazy
Tel. 032 67 30 211
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner :
Urząd Miejski
ul. Traugutta 15
42- 450 Łazy
tel. 032 67 29 422

 

Realizację Projektu rozpoczęliśmy akcją promocyjną, której celem było przybliżenie realizowanych działań, zasad funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i zapoznanie mieszkańców  gminy  z planami na przyszłość.
Zorganizowaliśmy spotkanie promocyjne z udziałem kadry Centrum, przedstawicieli Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz lokalnych władz i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
W miesiącu październiku we współpracy z Partnerem odbyła się rekrutacja kandydatów do I edycji Projektu. Postępowanie rekrutacyjne obejmowało indywidualne spotkania z osobami skierowanymi do udziału w Projekcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach. Celem rekrutacji było określenie predyspozycji zawodowych uczestników i skierowanie ich do udziału w określonej pracowni. W rozmowach z uczestnikami brali udział: doradca zawodowy; psycholog oraz pracownik socjalny.
Po zakończeniu rekrutacji 25 uczestników zostało skierowanych do udziału w zajęciach Centrum.  Z uczestnikami podpisane zostały wymagane dokumenty w tym Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego określające zakres aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjentów.


Pracownia ogrodnicza- porządkowa

Ze względu na dwu-tematyczność w charakterze pracowni realizowane są zarówno cele związane    z ogrodnictwem jak i organizowaniem i przeprowadzaniem prac porządkowych w domu, ogrodzie   i wokół siebie.
W okresie zimowym grupa ogrodniczo-porządkowa głównie dba o czystość w budynku Centrum   i terenu wokół Placówki. W ramach współpracy z Urzędem Miejskim uczestnicy powyższej pracowni pomagali mieszkańcom odśnieżając ulice na terenie gminy. Dzięki materiałom i sprzętowi który zakupiliśmy przeprowadzono szereg zajęć min. w zakresie pielęgnacji kwiatów doniczkowych,   przygotowania terenów zielonych do zimy, prac porządkowych, wykonywania stroików świątecznych na Święta Bożego Narodzenia. W okresie wiosennym zadbamy o upiększenie terenu otaczającego Centrum.
Pracownia ogrodnicza daje uczestnikom możliwość nauki pielęgnacji ogrodu, zapoznania  z rodzajami gleb i ich uprawą, uczy posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, wysiewu nasion, hodowli i pielęgnacji roślin ozdobnych , obcowania z przyrodą oraz utrzymywania porządku wokół siebie.

Pracownia  krawiecka
prac-krawieckaUczestniczki pracowni krawieckiej dotychczas wykonywały różne zawody, sytuacja w jakiej się znalazły min. brak zatrudnienia zmusiła je do przekwalifikowania w celu odnalezienia się na rynku pracy. Udział w zajęciach da im możliwość opanowania technik krawieckich, w stopniu który umożliwi im podjecie pracy w zawodzie. W bieżącym okresie panie uczyły się haftów krzyżykowych, wzorników szwami ręcznymi, wzorników ze szwami maszynowymi. W celu stworzenia uczestnikom możliwości realizacji programu zakupiliśmy materiały szkoleniowe i niezbędny sprzęt min. maszynę wielofunkcyjna z możliwością robienia dziurek. Dzięki wyposażeniu i wielu funkcjom maszyny uczestniczki zdobędą więcej umiejętności co pozwoli im być bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.
Jedna z naszych uczestniczek podjęła już zatrudnienie.(zdjęcia z pracowni)
Pracownia opiekuna osób starszych
Uczestniczki kształcą umiejętności opieki nad osobami starszymi, biorąc  udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Opiekunki są przygotowywane do pracy z osobą starszą   z ograniczeniami wynikającymi z procesu starzenia się, do pracy związanej z aktywizacją   i towarzyszeniem osobie starszej.
Zajęcia praktyczne odbywają się w Hostelu dla osób bezdomnych i z przemocy z dziećmi oraz   w warsztatach terapii zajęciowej. Uczestnicy mają możliwość zastosowania teorii  w praktyce w zakresie: motywowania osób do utrzymania higieny osobistej, właściwego zastosowania się do wskazań lekarza podczas przyjmowania leków, stosowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych, utrzymywania sprawności fizycznej. Zakupiliśmy materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych, materiały do nauki pielęgnacji osób leżących, niezbędne przy ćwiczeniach rehabilitacyjnych chorych leżących i z problemami ortopedycznymi
Po ukończeniu zajęć uczestniczki będą umiały rozpoznać problemy opiekuńcze osoby starszej, planować i realizować opiekę, pomagać w utrzymaniu ciała w czystości, wykonywać proste zabiegi higieniczne, utrzymywać czystość i estetykę łóżka oraz najbliższego otoczenia podopiecznego, pomagać mu w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem i wydalaniem.
pomagać podopiecznemu utrzymać aktywność ruchową, użytkować sprzęt ortopedyczny   i rehabilitacyjny. Zostaną przygotowane do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się urządzeniami, przyborami i narzędziami niezbędnymi podczas wykonywania czynności higienicznych. Ponadto pomagać podopiecznemu w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, a także w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym itp.(zdjęcia z pracowni)


Warsztaty zadaniowe i poradnictwo indywidualne
warsztaty-z-terapeuta-uzaleznienNasi uczestnicy mieli również możliwość  udziału w warsztatach  zadaniowych ze specjalistami oraz skorzystania z poradnictwa indywidualnego.
Celem warsztatów jest min. wykształcenie czynników tj.
    umiejętność radzenia sobie ze stresem, emocjami, kryzysami
    wzrost samooceny i poczucia własnej wartości
    wzrost umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
    wzrost motywacji i umiejętności do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia
    pozytywne relacje z otoczeniem
    podwyższenie zdolności adaptacyjnych
    zachowania prozdrowotne
    motywacja do leczenia uzależnienia
    podniesienie motywacji do zapobiegania procesowi wykluczenia
w związku z powyższym przeprowadziliśmy zajęcia z terapeutą uzależnień nt. profilaktyki uzależnień; warsztaty z pielęgniarką nt. higieny osobistej; trening  gospodarowania budżetem ze specjalistą budżetowym (jak zaplanować wydatki, uniknąć pułapek kredytowych, gdzie szukać oszczędności w gospodarstwie domowym itp) oraz warsztaty z  pedagogiem nt. roli rodzica  w wychowaniu dziecka.
Ponadto przeprowadziliśmy 80 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Zadaniem jego było przybliżenie rynku pracy związane z przekazywaniem wiadomości o obecnych zasadach funkcjonowania na rynku pracy, instytucjach, usługach i instrumentach runku pracy; poradnictwo zawodowe czyli między innymi nauka poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych.
warsztaty-zajeciowe-z-pedagogiemDoradca zawodowy również podpowiadał beneficjentom , jaką ścieżką zawodową bądź edukacyjną mogliby obrać. Należy zwrócić jednak uwagę, że doradca zawodowy nie daje gotowych rozwiązań on informuje ,wspiera, towarzyszy i doradza, ale odpowiedzialność za to, jak potoczy się dalsza ścieżka zawodowa, spoczywa na każdym z uczestników.
Niezwykle istotnym jest indywidualne podejście do każdego z uczestników. W diagnozie wstępnej wyraźnie zaznaczyły się: niskie poczucie wartości, brak umiejętności współdziałania w grupie, problemy prawne, osobiste, socjalne itp. Mając na uwadze pomoc w wejściu do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym dla naszych uczestników odbyło się  indywidualne poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne.
Praktyki zawodowe, warsztaty ze specjalistami oraz codzienny pobyt w Centrum Integracji Społecznej mają  na celu pomoc naszym uczestnikom w wejściu na otwarty rynek pracy. Naszym nadrzędnym celem jest usamodzielnienie tych osób i wyprowadzenie ich poza system pomocy społecznej poprzez podjecie zatrudnienia.